Μάριος Μαυρίδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Μάριος Μαυρίδης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 05/08/1963
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 3

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 5/9/16ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Κοτσιάτης
Είδος Χωράφι
Έκταση 16 Δεκάρια, 54 τ.μ
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο 39, Σχέδιο 06, Τεμ. 164
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά με μετρητά
Χρόνος απόκτησης 1996
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης £3,750 - €6,375
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Μάρκι
Είδος Χωράφι
Έκταση 6 Δεκάρια, 912 τ.μ
Τοπογραφικά στοιχεία Φύλλο χχχχ, Σχέδιο 61, Τεμ. 483
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά με μετρητά
Χρόνος απόκτησης 1996
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης £3,871 - €6,619
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Κατεχόμενες Περιοχές
Είδος Χωράφια
Έκταση 80 Σκάλες
Τοπογραφικά στοιχεία Καρπασία - Κερύνεια - Κορμακίτης
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομία
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο (Volvo)
Αξία €14.000
Περιγραφή Αυτοκίνητο (Toyota)
Αξία €2.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Louis Hotel
Αριθμός σε κατοχή 6,560
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Zorbas
Αριθμός σε κατοχή 305
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Pandora Investment
Αριθμός σε κατοχή 80,005
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Hellenic Bank
Αριθμός σε κατοχή 3,300
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Bank of Cyprus
Αριθμός σε κατοχή 570
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Claridge Inv
Αριθμός σε κατοχή 1.000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Charles Schwap (USA)
Αριθμός σε κατοχή ≈17,000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Putman Fund for Growth & Income CLA
Αριθμός σε κατοχή ≈€38.000


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΠΕ Περιφεριακής Λευκωσίας Λατιών
Ποσό καταθέσεων €94,000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατική Δασκάλων (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη)
Ποσό καταθέσεων €230,000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΠΕ Περιφερειακής Λευκωσίας Λατσιών
Ποσό καταθέσεων €79,000 + €35,000 = €114,000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη)
Ποσό καταθέσεων €19.259
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη)
Ποσό καταθέσεων €25.000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη)
Ποσό καταθέσεων €7.000
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα (Μάριος, Αντώνης, Ιωσήφ, Κατίνα, Γεωργία Μαυρίδη)
Ποσό καταθέσεων €230.000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 0010650588
Εισοδήματα ή ωφελήματα 52,259 για θάνατο


ε.Αλλα εισοδήματα:

(1) ΜΙσθός Βουλευτή €82,970/year (gross salary)

(2) Μισθός από ΕυρωπαΪκό Πανεπιστήμιο €4300/month5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή
Είδος χρέους Συνεγγυητής με άλλα 4 άτομα
Πορό χρέους €27.000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων