Μιχάλης Γιωργάλλας

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Μιχάλης Γιωργάλλας
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 20\3\1968
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 25/7/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Renault Megane Αξία: €6000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: X-Panel Ltd Είδος επιχείρησης: Προσφορά υπηρεσιών για θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης Είδος συμμετοχής: Διευθυντής / Μέτοχος
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Positive Energy Homes Ltd Είδος επιχείρησης: Γραμματειακές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης σε συγγενική εταιρεία Είδος συμμετοχής: Διευθυντής / Μέτοχος


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Συνήθεις (X - Panel Ltd) Αριθμός σε κατοχή: 500
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Συνήθεις (Positive Energy Homes Ltd) Αριθμός σε κατοχή: 500


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: €179,00
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΣΠΕ Στροβόλου Ποσό καταθέσεων: €4.524,64


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Universal Life Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 0020029786 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €20.000 - Κάλυψη Θανάτου


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: ΣΠΕ Στοβόλου Είδος χρέους: Οικιστικό Δάνειο Πορό χρέους: €184.739,53
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Οικιστικό Δάνειο Πορό χρέους: €35.485
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Επιχειρηματικό Δάνειο Πορό χρέους: €4.562
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου Είδος χρέους: Λογαριασμός Παρατραβήγματος Πορό χρέους: €5.266


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων