Νεοκλής Συλικιώτης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Νεοκλής Συλικιώτης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Ευρωβουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 24/01/1959
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 9/8/2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Άγιοι Ομολογητές - Λευκωσίας
Είδος Διαμέρισμα 1/2
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ 21/540502
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 1990
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης £28.000,00 - £14000 (1/2)
-τρέχουσα αξία €145700,00 - €72850,00
Τοποθεσία Τριμήκληνη - Λεμεσός
Είδος Χωράφι - 1/4
Έκταση Δεκ: 7 τ.μ: 024
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σχ 47/37
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεάν - Κληρονομικό
Χρόνος απόκτησης 2011
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €427,15 (01/01/1980)
-τρέχουσα αξία €56.200,00 -> 14050,00 (1/4)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Δήμητρα Επενδυτική
Αριθμός σε κατοχή Ονομαστική αξία - €0,70 763


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων €49.662,54
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας KBC Brussel
Ποσό καταθέσεων €100.119,32
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας KBC Brussel
Ποσό καταθέσεων €29.003,04


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων