Νίκος Αναστασιάδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : ΕΓΓΑΜΟΣ
Αριθμός ανήλικων τέκνων : ΚΑΝΕΝΑ

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 31 ΜΑΙΟΥ 2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Σκαντάλη, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Αμπέλι
Έκταση 7.024 τ.μ. (1/6)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4441
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από παππού
Χρόνος απόκτησης 20/3/1985
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ελιές του Σταυρού, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος χωράφι
Έκταση 3,011 τ.μ. (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4563
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Φτερικούδια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος χωράφι
Έκταση 3,345 τ.μ. (1/4)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4564
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Φτερικούδια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 83,278 τ.μ. (1/12)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4565
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 16/8/1981
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 14,382 τ.μ. (1/4)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4567
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 5,017 (1/4)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4568
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρέα από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 1,673 τ.μ. (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4571
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος αμπέλι/χωράφι
Έκταση 6,021 τ.μ. (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4572
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 6,355 τ.μ. (1/4)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4573
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Ατρόμητος, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 13,044 τ.μ. (1/6)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4577
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 26/8/1987
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος χωράφι
Έκταση 10,703 τ.μ. (3/8)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/4581
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα & θεία
Χρόνος απόκτησης 5/12/1979
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Περναρόκαμπος, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 11,372 τ.μ. (1/8)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/5477
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 31/10/1991
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Πετρατζίερα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος Χωράφι
Έκταση 4940 (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία 5/327/0/0/6390
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 29/1/2001
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λεμεσός
Είδος Διαμέρισμα
Έκταση 90 τ.μ
Τοπογραφικά στοιχεία 5/0/16/1/51600
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 15/2/1985
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 28,000.00
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Λεμεσός
Είδος Διαμέρισμα
Έκταση 120 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία 5/0/16/1/51601
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 4/3/1983
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 38.000,00
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Audi A8 2012
Αξία 85.000
Περιγραφή Mercedes S430 (σημερινή αξία) 2001
Αξία 15.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Ελληνική Τράπεζα
Αριθμός σε κατοχή 57
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μινέρβα Ασφαλιστική
Αριθμός σε κατοχή 1375 μετοχές €28 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού
Αριθμός σε κατοχή 119 μετοχές €180 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Απόλλων Ποδόσφαιρο Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 500 μετοχές €500 (1.3.2016)
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 25 μετοχές €25 (1.3.2016)


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας
Ποσό καταθέσεων 61.750


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου
Εισοδήματα ή ωφελήματα


ε.Αλλα εισοδήματα:

ΚΑΝΕΝΑ5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

 

  2015   2016  
 
  Μικτά Αποκοπές Μικτά Αποκοπές
Αντιμισθία Προέδρου της Δημοκρατίας 163.165 87.981 163.165 87.580
Σύνταξη Κοινωνικών ασφαλίσεων 16.822 0 16.720 0
Σύνταξη γενικού λογιστηρίου 48.345 23.848 48.345 26.648
Ταμείο συντάξεως δικηγόρων 17.337 0 17.704 0
Εισοδήματα από ενοίκια διαμερισμάτων 6000 135 6000 135
  251.669 111.964 251.934 114.363

Το έτος 2015 έχει πληρωθεί ποσό €48.345 για σύνταξη από αποχώρηση από την Βουλή και μετά την αφαίρεση φόρων και αποκοπών για €23.497 το ύπολοιπο για €24,497 δόθηκε εισφορά στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Στο Φορέα δόθηκε και το έτος 2016, το ποσό των €21.700.

Όλοι οι φόροι για όλα τα εισοδήματα, όπως φαίνονται πιο πάνω μέχρι 31.12.2016 έχουν πληρωθεί.

6.Χρέη


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ