Νίκος Χριστοδουλίδης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : ΕΓΓΑΜΟΣ
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 4

Υπογραφή:
Ημερομηνία: Μάρτιος 2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Δάλι
Είδος Οικία σε Οικόπεδο
Έκταση 604
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 2007 οικόπεδο - 2013 κατοικία
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 51.000 (2016) Εκτίμηση τράπεζας
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Γεροσκήπου
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 604
Τοπογραφικά στοιχεία 0/8574
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά
Χρόνος απόκτησης 1996
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 163.100 (2013)
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Γεροσκήπου
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 602
Τοπογραφικά στοιχεία 0/8573
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά
Χρόνος απόκτησης 1996
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 162.500 (2013)
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Χούλου
Είδος Χωράφι
Έκταση 2509
Τοπογραφικά στοιχεία 0/8554
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά
Χρόνος απόκτησης 2015
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 7.500 (2013)
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Χούλου
Είδος Χωράφι
Έκταση 5265
Τοπογραφικά στοιχεία 0/10842
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά - 1/6
Χρόνος απόκτησης 2015
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 1683 (2013)
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Χούλου
Είδος Χωράφι
Έκταση 43848
Τοπογραφικά στοιχεία 0/12015
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά
Χρόνος απόκτησης 2015
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 13.000 (2013)
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ING (ΒΕΛΓΙΟ) (Κοινός λογαριασμός με σύζυγο)
Ποσό καταθέσεων 6.47
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ING (ΒΕΛΓΙΟ) (Κοινός λογαριασμός με σύζυγο)
Ποσό καταθέσεων 3.638,56 Στερλίνες
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ING (ΒΕΛΓΙΟ) (Κοινός λογαριασμός με σύζυγο)
Ποσό καταθέσεων 18.415,.48
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα (Κοινός λογαριασμός με σύζυγο)
Ποσό καταθέσεων 485,33
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα (Κοινός λογαριασμός με σύζυγο)
Ποσό καταθέσεων 900
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα (Κοινός λογαριασμός με σύζυγο)
Ποσό καταθέσεων 4,039


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Είδος χρέους
Πορό χρέους €254,384
Όνομα πιστωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Είδος χρέους
Πορό χρέους €68,055


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων