Νίκος Κουγιάλης

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ
Ιδιότητα-Αξίωμα : ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : ΕΓΓΑΜΟΣ
Αριθμός ανήλικων τέκνων :

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 01/03/2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Μακκουφια
Είδος Χωράφι
Έκταση 509 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη ΣΤΤΑΗΚ: €55,000 Υπόλοιπο: €35,072
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €225,000
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Παραλίµνι
Είδος Εξοχική Κατοικία
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγραφής Τε
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Εκχώρηση αρ. Συμβολαίου για €305,000 με υποθήκη αξίας €192.677 που προσφέρθηκε από τον πωλητή. Δεν έχει βγει τίτλος ακόμη
Τρόπος απόκτησης Δάνειο
Χρόνος απόκτησης 2009
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €320,000
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο Μάρκας Mercendes
Αξία €40,000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων ΑΗΚ
Ποσό καταθέσεων €110,199 Γραμμάτια (28/2/2018)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων ΑΗΚ
Ποσό καταθέσεων €1,255 Όψεως (27/2/2018)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων ΑΗΚ
Ποσό καταθέσεων €9,392 Μόνιμες Αποταμιεύσεις (27/2/2018)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων ΑΗΚ
Είδος χρέους Οικιστικό - Υποθήκη
Πορό χρέους €35,072 (28/2/2018)
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους €175,600 (28/2/2018)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων