Νίκος Κουγιάλης

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Νίκος Κουγιάλης
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 30/03/1967
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1 (ένα)

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 09/05/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μακκουφια Είδος: Χωράφι Έκταση: 509 τ.μ. Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη ΣΤΤΑΗΚ: €55,000 Υπόλοιπο: €40,611 -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Χρόνος απόκτησης: -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €225,000 (20/08/2008) Τρέχουσα αξία:
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Παραλίµνι Είδος: Εξοχική Κατοικία Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγραφής 8186, Τεµ. 776, Παραλίμνι -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Εκχώρηση αρ. Συμβολαίου για €305,000 με υποθήκη αξίας €192.677 που προσφέρθηκε από τον πωλητή. Δεν έχει βγει τίτλος ακόμη -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δάνειο Χρόνος απόκτησης: 2009 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €320,000 Τρέχουσα αξία:


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο Μάρκας Mercendes Αξία: €40,000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων ΑΗΚ Ποσό καταθέσεων: €108,551 Γραμμάτια ( 06/05/2016 )
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων ΑΗΚ Ποσό καταθέσεων: €5,389 Όψεως ( 06/05/2016 )
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων ΑΗΚ Ποσό καταθέσεων: €15,524


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:

ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων ΑΗΚ Είδος χρέους: Οικιστικό - Υποθήκη Πορό χρέους: €40,611 ( 06/05/2016 )
Όνομα πιστωτή: Τράπεζα Κύπρου ( Πρώην Λαϊκή ) Είδος χρέους: Δάνειο Πορό χρέους: €192,667 ( 06/05/2016 )


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων