Νίκος Νουρής

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Νίκος Νουρής
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής Λευκωσίας
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 14/11/1960
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Ένα

Υπογραφή:
Ημερομηνία:ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο BMW 520D Αξία: €20.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: Φαρμακείο Νίκος Νουρής Λτδ Είδος επιχείρησης: Αρ. Εγγρ. 23456 Είδος συμμετοχής: Μέτοχος 9900/10000


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Μετοχές Τράπεζας Κύπρου Δημ. Εταιρεία Αριθμός σε κατοχή: 2.37 16
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Μετοχές CLR Investment Dunr Pub. Ltd Αριθμός σε κατοχή: 20.82 20820
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Μετοχές Louis PLC Αριθμός σε κατοχή: 926.15 25041
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Pierides Electrical Public Co Αριθμός σε κατοχή: 132.00 20000


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Πειραιώς / Astro Ποσό καταθέσεων: 2,980.69
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: BOC Ποσό καταθέσεων: 8,313.77
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: BOC Ποσό καταθέσεων: 20,073.54
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: BOC Ποσό καταθέσεων: 29,05
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Πειραιώς / Astro Ποσό καταθέσεων: 3,389.69
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ancoria Bank Ποσό καταθέσεων: 35,000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Universal LIfe Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 010680932 (Εφόρου Ζωής) Εισοδήματα ή ωφελήματα: 25,629 Στην λήξη
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Universal Life Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 011301454 (Εφόρου Ζωής) Εισοδήματα ή ωφελήματα: 51,258 στη λήξη
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Universal Life Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 020029269 Λήξη 28/9/2046 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφαλισμένο ποσό 32.400
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Universal Life Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 020029268 Λήξη 28/9/2025 Εισοδήματα ή ωφελήματα: Ασφαλισμένο Ποσό 19.000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: CNP Ασφαλιστική Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 5102-2100010-2-21601 Εισοδήματα ή ωφελήματα:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: BOC Είδος χρέους: Τρεχούμενος Πορό χρέους: -7.275.55
Όνομα πιστωτή: AMEX Είδος χρέους: Πιστωτική Κάρτα Πορό χρέους: -624.65
Όνομα πιστωτή: ViSA Astro Bank Είδος χρέους: Πιστ. Κάρτα Πορό χρέους: 2,046.58


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων