Νίκος Νουρής

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Νίκος Νουρής
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής Λευκωσίας
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 14/11/1960
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : Ένα

Υπογραφή:
Ημερομηνία:ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο BMW 520D
Αξία €20.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Φαρμακείο Νίκος Νουρής Λτδ
Είδος επιχείρησης Αρ. Εγγρ. 23456
Είδος συμμετοχής Μέτοχος 9900/10000


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μετοχές Τράπεζας Κύπρου Δημ. Εταιρεία
Αριθμός σε κατοχή 2.37 16
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μετοχές CLR Investment Dunr Pub. Ltd
Αριθμός σε κατοχή 20.82 20820
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Μετοχές Louis PLC
Αριθμός σε κατοχή 926.15 25041
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Pierides Electrical Public Co
Αριθμός σε κατοχή 132.00 20000


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Πειραιώς / Astro
Ποσό καταθέσεων 2,980.69
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας BOC
Ποσό καταθέσεων 8,313.77
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας BOC
Ποσό καταθέσεων 20,073.54
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας BOC
Ποσό καταθέσεων 29,05
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Πειραιώς / Astro
Ποσό καταθέσεων 3,389.69
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ancoria Bank
Ποσό καταθέσεων 35,000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Universal LIfe
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 010680932 (Εφόρου Ζωής)
Εισοδήματα ή ωφελήματα 25,629 Στην λήξη
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 011301454 (Εφόρου Ζωής)
Εισοδήματα ή ωφελήματα 51,258 στη λήξη
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 020029269 Λήξη 28/9/2046
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφαλισμένο ποσό 32.400
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 020029268 Λήξη 28/9/2025
Εισοδήματα ή ωφελήματα Ασφαλισμένο Ποσό 19.000
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας CNP Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 5102-2100010-2-21601
Εισοδήματα ή ωφελήματα


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή BOC
Είδος χρέους Τρεχούμενος
Πορό χρέους -7.275.55
Όνομα πιστωτή AMEX
Είδος χρέους Πιστωτική Κάρτα
Πορό χρέους -624.65
Όνομα πιστωτή ViSA Astro Bank
Είδος χρέους Πιστ. Κάρτα
Πορό χρέους 2,046.58


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων