Ονούφριος Κουλλά

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο :
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 19/12/1974
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 2

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 2/9/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Τσέρι Είδος: Κύρια Κατοικία σε οικόπεδο (μερίδιο 1/4) Έκταση: 944 τ.μ. χ (1/4) Τοπογραφικά στοιχεία: Φύλλο 30 Σχ. 23W2 Τμ. 2 Τεμάχιο: 1456 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη στη ΣΟΤΑΔΥΚ -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Συνεισφορά από γονείς + Δάνειο + Λεφτά από γάμο + βοήθεια από Μέριμνα Προσφύγων Χρόνος απόκτησης: 1999-2000 (Περίοδος Ανέγερσης) -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: €105.000 (1999-2000) Τρέχουσα αξία: €500.000 (περίπου) χ 1/4 = €125.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Αυτοκίνητο (Mercedes του 2005) Αξία: €8.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Περιγραφή του είδους της συμμετοχής: Όνομα επιχείρησης: S.G Nico Cyp 2007 S.R.L RO 20820358 Είδος επιχείρησης: U03/175/26.01.2007 Εταιρεία κατοχής 8 οικοπέδων στην Ρουμανία (2007) Είδος συμμετοχής: 50% (4 οικόπεδα) αξία απόκτησης €42.000 Σημερινή αξία €26.000 περίπου


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΣΟΤΑΔΥΚ Ποσό καταθέσεων: €500
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα Ποσό καταθέσεων: €2.500
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Περιφερική ΣΠΕ Λευκωσίας Ποσό καταθέσεων: €4.500


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Eurolife - Ασφάλεια ζωής Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: 90/0142021 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €27.178 -> Για θάνατο €17.845 -> Για ολική ανικανότητα Περίπου €4.000 (εσωτερική αξία μονάδων)


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: ΣΟΤΑΔΥΚ Είδος χρέους: Στεγαστικό Πορό χρέους: ≈ €105.000 (συμπεριλαμβανομένων τόκων του 2016)
Όνομα πιστωτή: ΣΟΤΑΔΥΚ Είδος χρέους: Στεγαστικό Πορό χρέους: ≈ €55000 (συμπεριλαμβανομένων τόκων του 2016)
Όνομα πιστωτή: Περιφεριακή ΣΠΕ Λεκωσίας Είδος χρέους: Καταναλωτικό Πορό χρέους: ≈ €39.000 (συμπεριλαμβανομένων τόκων του 2016)


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων