Πανίκος Λεωνίδου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Παναγιώτης Λεωνίδου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλετής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 15/09/1959
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 25.07.2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Μερσινάκια, Πάχνα, Λεμεσός
Είδος Χωράφι, Αμπέλι, Χαρουπιές: 13
Έκταση Δεκ: 13 , τ.μ. 379
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σ/Τ 52/16/413 Μερίδιο 314 Αρ. Εγγρ. 17124
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης 17/02/2004
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Αγοραία Αξία σε τιμές 01/01/1980 €3758
-τρέχουσα αξία Εκτιμημένη Αξία €214,100
Τοποθεσία Κοκκινόκαμπος, Πάχνα, Λεμεσός
Είδος Χωράφι Μερίδιο 1/2
Έκταση Δεκ. 7 τ.μ.24
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σ/Τ: 53/09/496 Αρ. Εγγρ. 17433
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης 23/06/2009
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Αγοραία Αξία σε τιμές 01/01/1980 €1.366,88
-τρέχουσα αξία Εκτιμημένη αξία €5300
Τοποθεσία Κοκκινόκαμπος, Πάχνα, Λεμεσός
Είδος Χωράφι, Αμπέλι Μερίδιο 1/2
Έκταση Δεκ. 10 τ.μ: 368
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σ/Τ: 53/09/227 Αρ. Εγγρ. 17432
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρομονμικά
Χρόνος απόκτησης 23/06/2009
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Αγοραία Αξία σε τιμές 01/01/1980 €2.562,90
-τρέχουσα αξία Εκτιμημένη αξία: €62,200
Τοποθεσία Κούντουρος, Αγία Φύλαξη, Λεμεσός
Είδος Οικόπεδο - Κατοικία
Έκταση Δεκ: - τ.μ. 583 Μερίδιο 1/2
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σ/Τ 54/33/1761 Αρ. Εγγρ. 40006
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου
Τρόπος απόκτησης Αγορά Οικοπέδου
Χρόνος απόκτησης 31/07/2001
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Αγοραία αξία σε τιμές 01/01/1980 €8.500,00/42.000 Οικοπέδου €133000
-τρέχουσα αξία Εκτιμημένη αξία €831,800
Τοποθεσία Κάψαλος Λεμεσός
Είδος Διαμέρισμα
Έκταση Τ.μ. 521 Μερίδιο 1/2
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σ/Τ 54/500/03/2/258 Αρ. Εγγρ. 564
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη στην ΣΠΕ Τροόδους Λτδ
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 15/05/1998
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Αγοραία Αξία 1980 €33659
-τρέχουσα αξία Εκτιμημένη αξία €137,700
Τοποθεσία Μέσα στο χωριό, Πάχνα, Λεμεσός
Είδος Τόπος, Φράκτη Μερίδιο 1/2
Έκταση Δεκ: - τ.μ 419
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σ/Τ 53/5308V01/458 Αρ. Εγγρ. 14444
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά
Χρόνος απόκτησης 14/03/2003
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Αγοραία Αξία σε τιμές 01/01/1980 €2050
-τρέχουσα αξία Εκτιμημένη Αξία: €41900
Τοποθεσία Μουρατιές, Πάχνα, Λεμεσός
Είδος Χωράφι, Αμπέλι
Έκταση Δεκάρια: 9 τ.μ 365 Μερίδιο: όλο
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σ/Τ: 53/01/460 Αρ. Εγγρ. 17125
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη Τράπεζα Κύπρου Λτδ
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό
Χρόνος απόκτησης 17/02/2004
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης Αγοραία Αξία σε τιμές 01/01/1980 €?????
-τρέχουσα αξία Εκτιμημένη αξία: €56200
Τοποθεσία Κ. Πάχνα, Λεμεσός
Είδος Κατοικία
Έκταση Αρ Εγγρ. 14371
Τοπογραφικά στοιχεία Φ/Σ/Τ 53/5308V01-1-459
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό
Χρόνος απόκτησης 1980
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία Εκτιμημένη αξία €19400


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Mercedes C200
Αξία €4000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Πανίκος Α Λεωνίδου & Σια
Είδος επιχείρησης Δικηγορικό Γραφείο
Είδος συμμετοχής Συνέταιρος


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Eurolife Ltd
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 90/020/15/97
Εισοδήματα ή ωφελήματα Κάλυψη ζωής €148,200 Άλλες καλύψεις €283,14


ε.Αλλα εισοδήματα:

2017

Ενοίκια 1/2 - €2100 το χρόνο

 

Αμοιβή από τον Συνεταιρισμό

Πανίκος Α Λεωνίδου & Σια €3500.00 τον μήνα5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Στεγαστικό 1/2 με σύζυγο
Πορό χρέους €281429 (όλον)
Όνομα πιστωτή
Είδος χρέους ΣΠΕ Τροόδους
Πορό χρέους Προσωπικό - Καταναλωτικό
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Πειραιώς
Είδος χρέους Προσωπικό - Καταναλωτικό
Πορό χρέους €15319
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου (Τρεχούμενος)
Είδος χρέους Τρεχούμενος
Πορό χρέους €19073 (όριο)
Όνομα πιστωτή Δικηγορικό Γραφείο Πανίκος Α. Λεωνίδου & Σια
Είδος χρέους Προσωπικό
Πορό χρέους 290000=


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων