Σάββα Ευναθία

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Σάββα Ευναθία
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 17/10/1964
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 16/8/16ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία "Λακκούδια" Αραδίππου
Είδος Χωράφι με οικία
Έκταση 967 τ.μ. συμφέρον 3/4 του όλου
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγρ. Δ184 τμ. 0 Φ/Σ XL47E1 τεμ. 288
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από τη μητέρα
Χρόνος απόκτησης 1994
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 1/1/80 €33.317,73
-τρέχουσα αξία 1/1/13 €423,199
Τοποθεσία "Διπλοπόταμος" Αραδίππου
Είδος Χωράφι
Έκταση 1 Δεκάριο και 162 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγ. 10/145 Φ. 40 Σχ. 38W2 τμ. 10 Τεμ. 181
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποκείμενο σε Δικαιώματα Διαβίβασης
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από τη μητέρα
Χρόνος απόκτησης 1994
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €512,58
-τρέχουσα αξία 1/1/13 €181.600
Τοποθεσία "Κόκκινες" Αραδίππου
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 467 τ.μ.
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγρ. 0/4012, Φ/Σχ 4055W1, Τμ. 7 Τεμαχ. 1995
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από μητέρα
Χρόνος απόκτησης 2009
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης 1/1/80 €9.000
-τρέχουσα αξία 1/1/13 €114.400


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Jeep Cherokee
Αξία €1000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Σ.Π.Ε Αλληλεγγύης Λτδ
Ποσό καταθέσεων €20.000


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Alpha Bank
Είδος χρέους Δάνειο Προσωπικό
Πορό χρέους €2.490,56


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων