Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 18/7/1954
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων :

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 23/9/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Λάρνακα
Είδος Κατοικία
Έκταση 5710 τ.π
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμ. 686 - Φυλ/Σχ XL/58W1
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Αγορά - Ανέγερση κατοικίας
Χρόνος απόκτησης 1981
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Αυγόρου
Είδος Χωράφι
Έκταση 6674 m²
Τοπογραφικά στοιχεία 2-278-376-Τεμ. 273 - Τμήμα 6
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από πατέρα
Χρόνος απόκτησης 1994
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία
Τοποθεσία Αυγόρου
Είδος Χωράφι
Έκταση 2759 m²
Τοπογραφικά στοιχεία 2-277-376-Τεμ. 222 Τμήμα 8
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από πατέρα
Χρόνος απόκτησης 1994
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Βόλβο S80
Αξία €15000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Εμπορική εταιρεία ΕΜΟΡΑ Λτδ €1.71
Αριθμός σε κατοχή 1106
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Radiostage Co Ltd €1.71
Αριθμός σε κατοχή 10


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κοκκινοχωρίων
Ποσό καταθέσεων €4.403


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Metlife Alico
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου 1128597
Εισοδήματα ή ωφελήματα Αξία Εξαγοράς €25480


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κοκκινοχωρίων
Είδος χρέους Γεωργικό
Πορό χρέους €230.215,82


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων