Σωκράτης Χάσικος

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Σωκράτης Χάσικος
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Εσωτερικών
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 12/04/1956
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 0

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 25 Αυγούστου 2017ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Μενεού
Είδος Εξοχική οικία αρ. 13 - συγκρότημα "Θαλασσινές Εσπερίδες"
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία €320.000
Τοποθεσία Αθήνα
Είδος Διαμέρισμα οδού Ιωσήφ Ρόγων Αρ.9
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία €300.000


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Αυτοκίνητο Range Rover αριθ. εγγραφής (έτος κτήσης 2010)
Αξία 30.000
Περιγραφή Αυτοκίνητο Mercedes αριθ. εγγραφής (έτος κτήσης 2002)
Αξία 40.000
Περιγραφή Αυτοκίνητο Jaguar Daimler αριθ. εγγραφής (έτος κτήσης 2006)
Αξία 40.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης
Είδος επιχείρησης
Είδος συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία ΑΛΦΑ Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 2500
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ALPHA Media Services Ltd
Αριθμός σε κατοχή 4000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας SOEC Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 1000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας S. Glass Ltd
Αριθμός σε κατοχή 310000
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ΑΠΟΕΛ ποδόσφαιρο Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 59478
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας ASHCO Properties Ltd
Αριθμός σε κατοχή 220


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Μετρητά
Ποσό καταθέσεων 1.400
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Eurobank - εμπρόθεσμη κατάθεση λήξης 17/10/2017
Ποσό καταθέσεων 75.059
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου - Τρεχ. Λογαριασμός
Ποσό καταθέσεων 36
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου - Λογαριασμός πιστ. Κάρτας
Ποσό καταθέσεων 42
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου - Λογαριασμός προειδοποιήσεως 35 ημερών
Ποσό καταθέσεων 819


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:

Μέρισμα από εταιρεία SOEK Ltd (καθαρό) εισπαχθέν το 2015 €80.9315.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Eurobank
Είδος χρέους Παρατράβηγμα σε τρεχούμενο λογαριασμό
Πορό χρέους 7.377
Όνομα πιστωτή Eurobank
Είδος χρέους δάνειο τακτικής προθεσμίας
Πορό χρέους 178.574
Όνομα πιστωτή Eurobank
Είδος χρέους Δάνειο τακτικής προθεσμίας
Πορό χρέους 0
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Δάνειο για εξοχική κατοικία
Πορό χρέους 169.205
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Λογ/μός πιστωτικής κάρτας
Πορό χρέους 4


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων