Στέφανος Στεφάνου

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Στέφανος Στεφάνου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 21/1/1965
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων :

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/9/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Μαζέρες - Γέρι Είδος: Οικόπεδο με οικία Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: Κ897 0 Φ.Σχ. χχχ -24WI Τεμάχιο 1030 -Τμήμα Κ. -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Δάνειο Λήδρα Λτδ. -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Αγορά από ιδιώτη Χρόνος απόκτησης: 1993 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: £8.375 Τρέχουσα αξία: €22,000 σε τιμές 1980


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: ΣΠΕ Λήδρα Λτδ Ποσό καταθέσεων: €35.420


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Allianz Ελλάς Ανώνυμη Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: GC 216 Εισοδήματα ή ωφελήματα: €62.696


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: ΣΠΕ Λήδρα Λτδ Είδος χρέους: Πορό χρέους: €60.451
Όνομα πιστωτή: Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) Είδος χρέους: Φοιτητικό (Από κοινού με σύζυγο κ κόρη) Πορό χρέους: €21.600
Όνομα πιστωτή: Ο.Χ.Σ Είδος χρέους: Φοιτητικό (Από κοινού με σύζυγο κ κόρη) Πορό χρέους: €15.985


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων