Στέφανος Στεφάνου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Στέφανος Στεφάνου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 21/1/1965
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων :

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 30/9/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Μαζέρες - Γέρι
Είδος Οικόπεδο με οικία
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Κ897 0 Φ.Σχ. χχχ -24WI Τεμάχιο 1030 -Τμήμα Κ.
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Δάνειο Λήδρα Λτδ.
Τρόπος απόκτησης Αγορά από ιδιώτη
Χρόνος απόκτησης 1993
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης £8.375
-τρέχουσα αξία €22,000 σε τιμές 1980


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΠΕ Λήδρα Λτδ
Ποσό καταθέσεων €35.420


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Allianz Ελλάς Ανώνυμη
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου GC 216
Εισοδήματα ή ωφελήματα €62.696


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή ΣΠΕ Λήδρα Λτδ
Είδος χρέους
Πορό χρέους €60.451
Όνομα πιστωτή Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ)
Είδος χρέους Φοιτητικό (Από κοινού με σύζυγο κ κόρη)
Πορό χρέους €21.600
Όνομα πιστωτή Ο.Χ.Σ
Είδος χρέους Φοιτητικό (Από κοινού με σύζυγο κ κόρη)
Πορό χρέους €15.985


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων