Ζαχαρίας Ζαχαρίου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Ζαχαρίας Ζαχαρίου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Βουλευτής
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 13/12/1963
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : 1 (ένα)

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 28/08/2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Λουρκά Ξυλοτύμπου
Είδος Χωράφι
Έκταση 16054 m² (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία 4/Δ/1403/2001
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης 19/9/2001
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €5.467 -> 1980
-τρέχουσα αξία €64,200 -> 2013
Τοποθεσία Μάζερες Ξυλοτύμπου
Είδος Χωράφι
Έκταση 16514 (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία 4/Δ/1403/1991
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικά
Χρόνος απόκτησης 19/92001
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €5638 -> 1980
-τρέχουσα αξία €71.000 -> 2013
Τοποθεσία Όρος ΧΤτοφή Ξυλοτύμπου
Είδος Χωράρφι + Σπίτι (372 m²)
Έκταση 7358 (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία 4/Δ/731/2009
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό
Χρόνος απόκτησης 11/5/2009
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €4613 -> 1980
-τρέχουσα αξία €376,700 -> 2013
Τοποθεσία Μέσα στο χωριό Ξυλοτύμπου
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 669 m² (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία 4/Δ/709/2005
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομιά
Χρόνος απόκτησης 21/5/2009
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €4271 -> 1980
-τρέχουσα αξία €90.300-> 2013
Τοποθεσία Μέσα στο χωριό Ξυλοτύμπου
Είδος Οικόπεδο
Έκταση 762m² (1/2)
Τοπογραφικά στοιχεία 4/Δ/709/2009
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό
Χρόνος απόκτησης 21/5/2009
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €5.125 -> 1990
-τρέχουσα αξία €110.900 -> 2013
Τοποθεσία Πλαδκίδια
Είδος Χωράφι
Έκταση 4322 m²
Τοπογραφικά στοιχεία 4/A/645/1992
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό
Χρόνος απόκτησης 11/1/1996
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης €2.904 -> 1980
-τρέχουσα αξία €34.000 -> 2013


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή Mercedes 220CDI
Αξία 8.000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής
Όνομα επιχείρησης Οπτικός Οίκος Ζ. Ζαχαρίου Λτδ
Είδος επιχείρησης Οφθαλμομετρήσεις - Φ.Ε - Οπτικά
Είδος συμμετοχής Ιδιοκτήτης


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων ΛΤΔ Αρ Λογ.
Ποσό καταθέσεων €200.000 (1/2)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:


ε.Αλλα εισοδήματα:


5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση
6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Τράπεζα Κύπρου
Είδος χρέους Τρεχούμενος
Πορό χρέους €10.000
Όνομα πιστωτή ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων Λτδ
Είδος χρέους Δάνειο
Πορό χρέους €61.000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων