Ζέτα Αιμιλιανίδου

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΣ
[ΑΡ.ΝΟΜΟΥ 49(Ι) ΤΟΥ 2004]
(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


ΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


ΜΕΡΟΣ Α'

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Ονοματεπώνυμο : Γεωργία Αιμιλιανίδου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Εργασίας, Προνοίας και Κοινονικών Ασφαλίσεων
Διεύθυνση Κατοικίας :
Τηλέφωνο Κατοικίας :
Διεύθυνση Εργασίας :
Τηλέφωνο Εργασίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Χήρα
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 24.5.2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κοκκινόλυμπος Γέρι Λευκωσία Είδος: Χωράφι Έκταση: Δεκάρια 2 τ.μ. 815 Τοπογραφικά στοιχεία: Τεμάχιο 444 Αρ. Εγγ. Κ312 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: Υποθήκη για δάνειο (Σ.Κ.Τ. ΛΤΔ) -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Δωρεά από τον σύζυγο μου Χρόνος απόκτησης: 1996 -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: 250.500 Ευρώ
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κατεχόμενη Νεάπολη Λευκωσία Είδος: Χωράφι/Οικόπεδο Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: Αρ. Εγγραφής Α521 Α527 -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Κληρονομικό Μερίδιο 1/4 από αποβιώσαντα Θεόδουλο Ορανίου Χρόνος απόκτησης: -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: Άγωνστη
-   Περιφραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματί του: Τοποθεσία: Κληρονομικό δικαίωμα 1/2 από τον αποβιώσαντα σύζυγο μου Κωνσταντίνο Αμιλιανίδη Είδος: Έκταση: Τοπογραφικά στοιχεία: -   Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής: -   Τρόπος και χρόνος απόκτησης: Τρόπος απόκτησης: Χρόνος απόκτησης: -   Αξία (κατά τον χρόνο απόκτηςη και τρέχουσα αξία): Αξία κατά τον χρόνο απόκτησης: Τρέχουσα αξία: (υπο διαχείριση άρα άγνωστα τα στοιχεία της περιουσίας και η αξία σ'αυτό το χρονικό στάδιο)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: BMW Αξία: €500
Περιγραφή και αξία: Περιγραφή: Jaguar Αξία: €3000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:

β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια ΛΤΔ Αριθμός σε κατοχή: 38.932 Μετοχές ονομαστικής αξίας €0.43 η καθεμιά
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Sigma Radio TV Puvlic Ltd Αριθμός σε κατοχή: 12.978 Μετοχές ονομαστικής αξίας €0.43 η καθεμιά
Είδος κινητής αξίας: Μετοχές Περιγραφή κινητής αξίας: Ελληνική Τράπεζα Αριθμός σε κατοχή: 14 Μετοχές


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Τράπεζα Κύπρου Ποσό καταθέσεων: €2458 (τρεχούμενος Λογαριασμός) €14 (τρεχούμενο Λογαριασμό)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Ελληνική Τράπεζα Τρεχούμενος Ποσό καταθέσεων: €14.81 (τρεχούμενο Λογαριασμό)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ΛΤΔ Ποσό καταθέσεων: €26.505.74 (τρεχούμενο Λογαριασμό)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ΛΤΔ Ποσό καταθέσεων: Μόνιμες Αποταμιεύσεις €10.199.58 (κατά τις 27.4.18)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας: Ομαδικό Σχέδιο ζωής Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου: Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ Εισοδήματα ή ωφελήματα:


ε.Αλλα εισοδήματα:

Μισθός Υπουργού

Σύνταξη Λόγω Αφυπηρέτησης από το Δημόσιο, Συντάξεις Χηρείας & θεσμοθετημένη Σύνταξη.5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Συντάξεις Χηρείας & θεσμοθετημένη Σύνταξη.

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή: Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ΛΤΔ Είδος χρέους: Δάνειο Ιδιωτικό Πορό χρέους: 93.057.54 (κατά τίς 27.4.2018
Όνομα πιστωτή: Πιστωτικές κάρτες περίπου Είδος χρέους: Πορό χρέους: €3.000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

1. Διαγραφή Μετοχών

2. Συντάξεις Χηρείας

3. Θεσμοθετημένη Συνταξη