Ζέτα Αιμιλιανίδου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Γεωργία Αιμιλιανίδου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Εργασίας, Προνοίας και Κοινονικών Ασφαλίσεων
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως :
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Χήρα
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 24.5.2018ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Κοκκινόλυμπος Γέρι Λευκωσία
Είδος Χωράφι
Έκταση Δεκάρια 2 τ.μ. 815
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 444 Αρ. Εγγ. Κ312
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη για δάνειο (Σ.Κ.Τ. ΛΤΔ)
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από τον σύζυγο μου
Χρόνος απόκτησης 1996
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 250.500 Ευρώ
Τοποθεσία Κατεχόμενη Νεάπολη Λευκωσία
Είδος Χωράφι/Οικόπεδο
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγραφής Α521 Α527
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό Μερίδιο 1/4 από αποβιώσαντα Θεόδουλο Ορανίου
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία Άγωνστη
Τοποθεσία Κληρονομικό δικαίωμα 1/2 από τον αποβιώσαντα σύζυγο μου Κωνσταντίνο Αμιλιανίδη
Είδος
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία (υπο διαχείριση άρα άγνωστα τα στοιχεία της περιουσίας και η αξία σ'αυτό το χρονικό στάδιο)


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή BMW
Αξία €500
Περιγραφή Jaguar
Αξία €3000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια ΛΤΔ
Αριθμός σε κατοχή 38.932 Μετοχές ονομαστικής αξίας €0.43 η καθεμιά
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Sigma Radio TV Puvlic Ltd
Αριθμός σε κατοχή 12.978 Μετοχές ονομαστικής αξίας €0.43 η καθεμιά
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Ελληνική Τράπεζα
Αριθμός σε κατοχή 14 Μετοχές


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων €2458 (τρεχούμενος Λογαριασμός) €14 (τρεχούμενο Λογαριασμό)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Τρεχούμενος
Ποσό καταθέσεων €14.81 (τρεχούμενο Λογαριασμό)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ΛΤΔ
Ποσό καταθέσεων €26.505.74 (τρεχούμενο Λογαριασμό)
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ΛΤΔ
Ποσό καταθέσεων Μόνιμες Αποταμιεύσεις €10.199.58 (κατά τις 27.4.18)


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Ομαδικό Σχέδιο ζωής
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ
Εισοδήματα ή ωφελήματα


ε.Αλλα εισοδήματα:

Μισθός Υπουργού

Σύνταξη Λόγω Αφυπηρέτησης από το Δημόσιο, Συντάξεις Χηρείας & θεσμοθετημένη Σύνταξη.5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Συντάξεις Χηρείας & θεσμοθετημένη Σύνταξη.

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ΛΤΔ
Είδος χρέους Δάνειο Ιδιωτικό
Πορό χρέους 93.057.54 (κατά τίς 27.4.2018
Όνομα πιστωτή Πιστωτικές κάρτες περίπου
Είδος χρέους
Πορό χρέους €3.000


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

1. Διαγραφή Μετοχών

2. Συντάξεις Χηρείας

3. Θεσμοθετημένη Συνταξη