Ζέτα Αιμιλιανίδου

ΜΕΡΟΣ Α'ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Ονοματεπώνυμο : Ζέτα Αιμιλιανίδου
Ιδιότητα-Αξίωμα : Υπουργός Εργασίας, Προνοίας και Κοινονικών Ασφαλίσεων
Διεύθυνση Κατοικίας :
Ημερομηνία Γεννήσεως : 2.9.1954
Αριθμός Ταυτότητας :
Έγγαμος/Άγαμος : Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων : -

Υπογραφή:
Ημερομηνία: 9.5.2016ΜΕΡΟΣ Γ'


ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ή ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(εντός και εκτός της Δημοκρατίας)1.Ακίνητη Ιδιοκτησία
  • Περιγραφή (τοποθεσία, είδος, έκταση, τοπογραφικά στοιχεία) ακινήτων που βρίσκονται επ' ονόματι του
  • Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
  • Τρόπος και χρόνος απόκτησης
  • Αξία (κατά τον χρόνο απόκτησης και τρέχουσα αξία)
Τοποθεσία Κοκκινόλυμπος Γέρι Λευκωσία
Είδος Χωράφι
Έκταση Δελ'αροα 2 τ.μ. 815
Τοπογραφικά στοιχεία Τεμάχιο 444 Αρ. Εγγ. Κ312
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής Υποθήκη για δάνειο ΣΟΤΑΔΥΚ
Τρόπος απόκτησης Δωρεά από τον σύζυγο μου
Χρόνος απόκτησης 1996
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία 250.500 Ευρώ
Τοποθεσία Κατεχόμενα Νεάπολη Λευκωσία
Είδος Χωράφι/Οικόπεδο (Ακίνιτα)
Έκταση
Τοπογραφικά στοιχεία Αρ. Εγγραφής Α521 Α527
Εμπράγματα δικαιώματα και βάρη επ' αυτής
Τρόπος απόκτησης Κληρονομικό Μερίδιο 1/4 από αποβιώσαντα Θεόδουλο Ορανού
Χρόνος απόκτησης
Αξία -κατά το χρόνο απόκτησης
-τρέχουσα αξία Άγωνστη


2.Μχανοκίνητα μεταφορικά μέσα (περιλαμβανομένων και σκαφών)
  • Περιγραφή και αξία
Περιγραφή BMW
Αξία 1000
Περιγραφή Jaguar
Αξία 5000


3.Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
  • Περιγραφή του είδους της συμμετοχής


4.Εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους
α.Χρεόγραφα, χρεωστικά ομόλογα, ομολογίες, τίτλοι:β.Μετοχές και μερίσματα σε εταιρείες ιδιωτικές ή δημόσιες και συνεταιρισμούς:

Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Εκδοτικός Οίκος Δίας δημόσια Λτδ
Αριθμός σε κατοχή 38932
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Sigma Radio TV Puvlic Ltd
Αριθμός σε κατοχή 12978
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Ltd
Αριθμός σε κατοχή 14
Είδος κινητής αξίας
(υπογραμμίστε το είδος)
Μετοχές-Μερίσματα
Περιγραφή κινητής αξίας Apollo Investment Fund PLC
Αριθμός σε κατοχή 1525


γ.Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες:

Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας ΣΟΤΑΔΥΚ Μόνιμες Αποταμιεύσεις
Ποσό καταθέσεων 1642,38
Όνομα τραπεζικού οργανισμού/ταμιευτηρίου/συνεργατικής εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Τρεχούμενος
Ποσό καταθέσεων €100 πιστωτικό υπόλοιπο Γραμμάτιο προθεσμίας €890


δ.Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται από αυτά:
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία (Ομαδική Ασφάλεια Ζωής)
Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου ΓΨ202 ΣΟΤΑΔΥΚ
Εισοδήματα ή ωφελήματα


ε.Αλλα εισοδήματα:

Σύνταξη Λόγω αφυπηρέτισης από το Δημόσιο (Θέση Γενικού Διευθυντή)

Την έχω αποποιηθεί5.Εισοδήματα προηγούμενων ετών που αποκτήθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη μέχρι την παρούσα δήλωση

Σύνταξη

6.Χρέη
Όνομα πιστωτή ΣΟΤΑΔΥΚ
Είδος χρέους Προσωπικό
Πορό χρέους 103.861,30
Όνομα πιστωτή Τρεχούμενοι Λογαριασμοί με όριο περίπου €10.000 (και κάρτες πιστωτικές)
Είδος χρέους
Πορό χρέους


7.Αιτιολόγηση της οποιασδήποτε διαφοροποίησης περουσιακών στοιχείων που μεσολαβεί μεταξύ δύο δηλώσεων

α) Οι μετοχές Κνωσσός επενδυτική και ???? Holidays διαγράφηκαν.

β) Τα χρέη στη ΣΠΕ Στροβόλου, Λαϊκή Τράπεαζ, Τράπεζα Κύπρου και μέρος δανείου στην ΣΟΤΑΔΥΚ καταβλήθηκαν από το ποσό που έλαβα ως εφάπαξ για τν αφυπηρέτηση μου από δημόσια υπηρεσία

γ) Το ποσό των 267.146 που εμφανίζεται ως "χρεώστες" αφορά το ποσό του εφάπαξ βλέπε το (β) πιο πάνω

δ) Διαφοροποίηση των ομαδικν Σχεδίων Ασφάλισης

ε) Διαφοροποίηση των μετοχών της Ελληνικής (Reverse Split)